نام علمی : Robinia Pseudo – acacia

اقاقیا بر خلاف افسنطین که طبیعت گرم دارد، دارای طبیعت سرد است و علاوه بر آنکه مقوی و صفرا بر است برای رفع سر درد و سبلا ابیض مفید است. از اقاقیا ضمادی تهیه می شود که برای دفع ورم ها مفید است. عصاره برگ و میوه اقاقیا برای قطع خونریزی ناشی از جراحات تازه مفید است.

در کل از اقاقیا در پزشکی سنتی به عنوان قابض، صفراآور، پیشاب آور، قی آور، نرم کننده پوست، ملین، میکروب کش، آرام بخش، و نیرو بخش استعمال می شود.