نام علمی : Vaccinium Myrtillus

آس بری گیاهی است بوته ایی با برگ های بیضوی و در بعضی از تیره ها رارای برگ 

های نوک تیز با گل هایی به رنگ سبز میباشد میوه و برگ های آن دارای تانن میباشدجوشانده میوه آس بری درمان کننده اسهال و بعنوان دهان شویه باعث رفع التهاب دهان و گلو می شود.

دم کرده برگ های آن قند خون را کاهش میدهد.