نام علمی : Adonis Vernalis

آدونیس یا آدنیس گیاهی است از نوع آلاله، از تیره آلاله‌ها. برگ‌های آدونیس بریده و از

برگ‌های آلاله پهن‌تر است. آدونیس گل‌های زرد و قرمز دارد و در مزارع گندم پراکنده

است. اثر مقوی ، مدر و معالج بیماری صرع دارد . در بیماری های قلبی حاد و در موارد 

ورم بیرونی دل ، ورم ماهیچه قلب مصرف دارد .مصرف آن در طپش قلب ، خفقان 

صدری نارسائی دریچه میترال و آورت ، ضعف قلب ، گریپ ، ذات الریه ، و آبله اثر مفید

دارد .